GENERALFORSALING 2020

Den årlige generalforsamling i Byhistorisk Selskab for Vejle blev afholdt på Vejle Bibliotek tirsdag den 18. februar 2020 med omkring 80 deltagere.

Denne gang virkede højtaleranlægget ganske fortræffeligt.

Den afgående formand, Søren Brunbech, bød velkommen og Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv, blev valgt som dirigent.

Her følger bestyrelsens sekretær, Jonna Nielsens, referat af generalforsamlingen:

Punkt 1: Valg af dirigent
Ad 1 Pernille Schou blev valgt som dirigent. Hun kunne meddele, at generalforsamlingen var varslet i tide i Vejle Amts Folkeblad, Ugeavisen og i mail til medlemmerne.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Ad 2 Søren Brunbech aflagde beretning som efterfølgende blev godkendt med applaus.

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab for 2019
Ad 3 Christian Madsen fremlagde regnskab for 2019. Godkendt med applaus.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent for næste år
Ad 4 Kontingentet fortsætter uændret. 175 kr. for almindelige medlemmer og 600 kr. for foreninger og firmaer.

Punkt 5: Fremlæggelse af budget for 2020
Ad 5 Christian Madsen fremlagde budget for 2020. Godkendt med applaus.

Punkt 6: Indkomne forslag
Ad 6 Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 7: Valg til bestyrelses- og suppleantposter
Ad 7 Vigand Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen og Britt Kristensen blev nyvalgt.
Med applaus.
Som suppleant blev Poul Porskær Poulsen genvalgt, og som ny suppleant valgtes Vibeke Kruse. Med applaus.

Punkt 8: Valg af revisor og revisorsuppleant

Ad 8 Palle Grundholm blev genvalgt som revisor, med applaus.
Som revisorsuppleant genvalgtes Poul Ulrich Jensen.

Punkt 9 Eventuelt

Ad 9 Under evt. tog næstformanden Vigand Rasmussen ordet og tog behørig afsked med den afgående formand Søren Brunbech, som har beklædt posten til UG de seneste syv år.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig:
Birgitte Arffmann: formand
Vigand Rasmussen: næstformand
Christian Madsen: kasserer
Jonna Nielsen: sekretær
Britt Kristensen: ansvarlig for hjemmesiden
Poul Porskær Poulsen og nyvalgte Vibeke Kruse, suppleanter

Aktiviteter
Foredrag ved Poul Duedahl
Foredraget, der fulgte efter generalforsamlingen, blev i år holdt af professor i historie vedAalborg Universitet, Poul Duedahl. Han udgav i 2019 det meget roste værk ”Billeder fra en ANDEN VERDEN. De Kellerske Anstalters historie”, og foredraget handlede derfor om de udviklingshæmmedes historie, især om institutionerne i Brejning og på Livø og Sprogø.
Foredraget var – ligesom bogen - rigt illustreret. Forsamlingen fik et godt indblik i familienKellers banebrydende indsats for at give i begyndelsen døve og døvstumme og sidenhen i særlig grad udviklingshæmmede en god tilværelse. Siden ændrede synet på de udviklingshæmmede sig, og nu er De Kellerske Institutioner historie.

Bogudgivelse
Der var ligeledes et godt fremmøde på Vejle Stadsarkiv fredag den 6. marts i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Jernet, ilden og bølgen blå. Historien om Harald Hess og Hess Fabrikker, Vejle”. Bogen er udkommet på Byhistorisk Forlag.
Den 92-årige Harald Hess kunne desværre ikke selv være til stede; men hans datter
repræsenterede familien. Redaktør Poul Porskær Poulsen bød velkommen og introducerede bogens forfatter, Anton Carey Bidstrup, der fortalte om sit samarbejde med Harald Hess. Bogen koster 175 kr. Medlemspris 125 kr.

Bogen er særdeles velskrevet og kan så absolut anbefales til foreningens medlemmer. Harald Hess er en god fortæller med megen sans for humor, og det formår forfatteren Anton Carey Bidstrup Carey at gengive på meget fornem vis.

Afsluttende bemærkninger
Bestyrelsen kan ikke klage over manglende opbakning til foreningens arrangementer,
tværtimod. Derfor er det også svært at indlede en ny periode af bestyrelsesarbejdet medaflysninger af arrangementer, vi havde set frem til.
Forberedelserne til efterårets program er godt i gang.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Medio april 2020

Generalforsamling 2020: Omtale af Harald Hess bogen, der er udkommet på Byhistorisk Forlag: Jernet, ilden og bølgen blå, foredrag ved professer i historie Poul Duedal om hans bog "Billeder fra en anden verden - De Kellerskes Anstalers Historie" og Birgitte Arffmann, ny formand for Byhistorisk Selskab Vejle.