Vedtægter

for Byhistorisk Selskab for Vejle

Hjemsted og formål

§ 1. Selskabets navn er Byhistorisk Selskab for Vejle. Dets hjemsted er Vejle. Vejle Stadsarkiv er sekretariat for selskabet.

§ 2. Selskabets formål er at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie. Selskabet virker for sit formål gennem afholdelse af foredrag, undersøgelser, udgivelse af publikationer, og anden formidling af lokalhistorien. Selskabet bestræber sig på at udgive en årbog med emner fra byhistorien. Selskabet kan virke for udbygning af samarbejdet mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner, der har beslægtede formål.

Medlemmer og generalforsamling

§ 3. Som medlemmer optages alle interesserede, som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Foreninger, institutioner og virksomheder m.fl. kan optages som støttemedlemmer med stemmeret svarende til ét medlemskab og rettigheder i henseende til udlevering af Vejlebogen og rabatordninger i øvrigt svarende til fem medlemskaber. Generalforsamlingen fastsætter særligt kontingent for sådanne.

§ 4. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af januar kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers og højest 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, ved mail til medlemmer med mailadresse og opslag på sociale medier. Medlemmer uden mailadresse modtager indkaldelsen med almindelig brevpost. Generalforsamling med fysisk fremmøde kan aflyses ved force majeure eller andre forhold, der umuliggør afholdelse af denne. Kan generalforsamlingen ikke holdes med fysisk fremmøde, holdes i stedet en såkaldt elektronisk generalforsamling.

§ 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af foregående års regnskab samt budget for indeværende år. 4. Fastsættelse af kontingent for næste år. a. Kontingent svarende til ét medlemskab b. Kontingent for foreninger m.fl. med særlige rettigheder 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingsbeslutning, samt når det skriftligt forlanges af et flertal af selskabets bestyrelse, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter, at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for den afholdelse, i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne mindst en uge før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringer kan varetages på generalforsamlingen med almindelig stemmeflertal, når mindst halvdelen af selskabets medlemmer er repræsenteret eller når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Stemmeafgivning sker skriftligt, når det forlanges af mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Styrelse

§ 8. Selskabets opgaver varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Desuden vælges der to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Valgene af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer gælder for to år. Tre medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant og en revisor afgår i ulige år. To medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant og en revisor afgår i lige år. Valg af revisorsuppleant foregår hvert år.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

Kontingent og regnskab

§ 10. Selskabets medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 11. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Opløsning

§ 12. Opløsning af selskabet kan ske ved simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen. Ved opløsning tilfalder selskabets aktiver Vejle Stadsarkiv.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 1990. 

Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. februar 2004.

Som dirigent: Erik Skaaning dato: 17. februar 2004

Vedtægtsændring af ordlyden i § 4 er besluttet på generalforsamlingen den 14. marts 2023